Publications 1976-2008

 1. Tellnes G, Westre B, Roti O, Grønstad V, Bjerkedal A, Mørkrid L, Stangeland JR, Robstad PG. HELSESPORT. Bergen: Institutt for hygiene og sosialmedisin, UiB, 1976
 2. Hestnes T, Tellnes G, Eikseth A, Jensen A, Erikstad H Sosiale tjenester og helsetjenester utenfor institusjon i Værøy kommune – Plan for 1981–84. Verøy: Verøy kommune, 1979
 3. Tellnes G Slekta vår – ei ettersoge fra Sotra 1600-1979. Sotra: Sotra trykk, 1979
 4. Tellnes G, Fugelli P Skader og skadeforebyggende arbeid i lokalsamfunnet. Tidsskr Nor Lægeforen 1981; 101: 1454-7
 5. Tellnes G, Fugelli P Skader og skadeforebyggende arbeid i lokalsamfunnet. Resymé 2. Nordiske kongress i almenmedisin. Bergen, 1981: 71
 6. Tellnes G, Fugelli P Skader og skadeforebyggende arbeid i lokalsamfunnet. 2. Nordiske kongress i almenmedisin. Bergen, 1981
 7. Tellnes G Samfunnsmedisin. Boken: Smith A. ed. Recent Advances in Community Medicine. Tidsskr Nor Lægeforen 1982; 102: 1474
 8. Tellnes G Helseopplysning i lokalsamfunnet. Tidsskr Nor Lægeforen 1983; 103 (III): 248
 9. Tellnes G Medisinsk historie i distriktshelsetjenesten. Tidsskr Nor Lægeforen 1983 , 103 (III)
 10. Tellnes G Regulering av torskefisket – en alvorlig sak for fiskerfamiliens helse. Utposten 1983; 12: 30-1
 11. Tellnes G, Bakka J, Frengen R, Haug AH, Lund G, Melbye M, Worren H Helseopplysning i kommunen – et hjelpemiddel i planarbeidet. Oslo: Statens utdanningssenter for helsepersonell, 1983
 12. Tellnes G Bedriftshelsetjeneste for fiskere – en prøveordning for Værøy 1982–83. Værøy: Værøy legekontor, 1983
 13. Tellnes G, Bjørndal A, Fugelli P Psykofarmakaforbruket i et nord-norsk legedistrikt. 3:e Nordiska Kongressen i Allmänmedisin. Tammerfors, 1983
 14. Tellnes G, Bjørndal A, Fugelli P Psykofarmakaforbruket i et Nordnorsk legedistrikt. I: Sammanfattningar av fria föredrag 3:e Nordiska Kongressen i Allmänmedisin. Tammerfors, 1983: 96
 15. Tellnes G Helseopplysning i lokalsamfunnet. Utposten 1983; 2
 16. Beck P, Tellnes G Pasientboken om sykdommer hos eldre. Oslo: Universitetsforlaget, 1984
 17. Tellnes G Resultater av skadeforebyggende arbeid i lokalsamfunnet. Tidsskr Nor Lægeforen 1984; 104: 1838-42
 18. Tellnes G Medisinalberetningene – kan vi lære noe av dem? Utposten 1984; 13: 8: 245-6
 19. Tellnes G An evaluation of an injury prevention campaign in general practice in Norway. Family Practice 1985; 2: 91-3
 20. Tellnes G Medisinske beretninger fra Verøy og Røst. Verøy: Lofotboka forlag, 1985
 21. Tellnes G Sosialmedisin. Boken: Førsund HM, Øyen E. red. Stevnemøte med sosialomsorgen. Tidsskr Nor Lægeforen 1985; 105: 59
 22. Tellnes G Helserådstjenesten – Vårt viktigste organ for forebyggende arbeid? Tidsskr Nor Lægeforen 1985; 105: 524-5
 23. Tellnes G Kan fremtidens kommunehelsetjeneste lære noe av fortidens medisinalberetninger? Tidsskr Nor Lægeforen 1985; 105: 609-11
 24. Oftedal SI, Tellnes G Sentralnervesystemet. I: Nylenna M, Gundersen S, Johannessen JV (red.): Kreft i almenpraksis – en håndbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1985: 156-60
 25. Tellnes G, Bjørndal A, Fugelli G Hvordan kan vi forbedre vår psykofarmakaforskrivning? 4. Nordiske kongress i almenmedisin. Lund, 1985
 26. Tellnes G Forebyggende arbeid i lokalsamfunnet. Primærlegen og medarbeideren, kurs II. Almenpraktiserende lægers forening. Oslo, 1985
 27. Nylenna M, Tellnes G Family medicine in Norway. Oslo: Institutt for allmennmedisin, UiO, 1985
 28. Tellnes G, Bjørndal A, Fugelli P Hvordan kan vi forbedre vår psykofarmakaforskrivning? Sammanfattningar 4:e Nordiska Kongressen i Allmänmedicin. Lund-Dalby, 1985: 157.22
 29. Tellnes G, Bakka J, Frengen R, Haug AH, Lund G, Melbye M, Worren H Helseopplysning i praksis – gode råd fra sju distriktsleger. Sosialt arbeid 1985; 7/8
 30. Tellnes G Medisinsk museum – forslag til markering av Lægeforeningens 100-års jubileum. Tidsskr Nor Lægeforen 1986; 106: 169
 31. Tellnes G Kommunediagnose som grunnlag for helseopplysning og forebyggende arbeid i lokalsamfunnet. Utposten 1986; 15: 62-5
 32. Tellnes G, Bjørndal A, Fugelli P Psychotropic drug-users and non-users in general practice. I. A three-year retrospective study from an island community in Northern Norway. Scand J Prim Health Care 1986; 4: 131-5
 33. Tellnes G, Bjørndal A, Fugelli P Psychotropic drug prescribing in general practice. II. A three-year retrospective study from an island community in Northern Norway. Scand J Prim Health Care 1986; 4: 137-41
 34. Tellnes G, Bjørndal A, Fugelli P Treatment of mental problems. 11th Conference of the WONCA. London, 1986
 35. Tellnes G, Svendsen K-OB, Bruusgaard D Absence from work. The general practitioners role in sickness absence certification. 11th Conference of the WONCA. London, 1986
 36. Tellnes G, Svendsen K-OB, Bruusgaard D Absence from work. The general practitioner’s role in sickness absence certification. Den norske lægeforenings 100 års jubileumsutstilling. Oslo, 1986
 37. Tellnes G An evaluation of an injury prevention campaign in general practice in Norway. I: Final programme and book of abstracts 11th Conference of WONCA. London, 1986: 120
 38. Tellnes G Sickness absence certification in general practice in Norway. In: Final programme and book of abstracts 11th Conference of WONCA. London, 1986: 227
 39. Tellnes G, Bjørndal A, Fugelli P Treatment and prevention of mental problems in general practice. In: Final programme and book of abstracts 11th Conference of WONCA. London, 1986: 245
 40. Tellnes G An evaluation of an injury prevention campaign in General Practice in Norway. Freestanding paper. 11th Conference of the WONCA. London, 1986
 41. Tellnes G, Fugelli P, Bjørndal A Treatment of mental problems in general practice. A one year prospective study from an island community in Northern-Norway. Scand J Soc Med 1987; 15: 131-7
 42. Tellnes G Legers sykmeldingspraksis – hva vet vi i dag? Utposten 1987; 16: 185-7
 43. Tellnes G Samarbeid mellom trygdekontor og behandlende lege. Utposten 1987; 16: 188-90
 44. Tellnes G Forslag til handlingsprogram for trygdemedisin i kommunehelsetjenesten. Utposten 1987; 16: 193-4
 45. Tellnes G Hudsykdommer i fiskeryrket. Tidsskr Nor Lægeforen 1987; 107: 566-8
 46. Tellnes G, Bjørndal A, Fugelli P Treatment of mental problems. Værøy: Lofotenseminaret, 1987
 47. Lundby IH, Tellnes G, Stray-Pedersen B Graviditet og sykmelding. I: Sammanfattningar 5:e Nordiska Kongressen i allmänmedisin. Reykjavik, 1987: 18
 48. Tellnes G, Svendsen K-OB, Tellnes E, Bruusgaard D Legens sykmeldingspraksis: Epidemiologi. Sammanfattningar 5:e Nordiska Kongressen i allmänmedisin. Reykjavik, 1987: 24
 49. Tellnes G Hudsykdommer i fiskeryrket. En kartlegging av årsaker i arbeidsmiljøet og forebyggende tiltak. Sammanfattningar 5:e Nordiska Kongressen i allmänmedisin. Reykjavik, 1987: 43
 50. Tellnes G Medisinalberetningene – en ubrukt kilde til forståelse av velferdsstatens utvikling. Oslo: Institutt for allmennmedisin, UiO, 1987
 51. Tellnes G Kreftpasienter. I: Tuft H: Kreftceller finnes også i sjelen. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: 16
 52. Tellnes G Storforbrukere av sykmelding (leder). Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: 996-7
 53. Tellnes G Behandling av kurante uførepensjonssaker. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: 1143-5
 54. Tellnes G Sosialmedisin. Boken: Noreik K, Stang G. red. Lærebok i sosialmedisin. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: 2142
 55. Lundby IH, Tellnes G, Stray-Pedersen B Graviditet og sykmelding. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: 2291-4
 56. Tellnes G Rask behandling av trygdesaker er god trygdemedisin. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: 2401-3
 57. Tellnes G Epidemiologisk intervensjonsstudie. Skadeforebyggende arbeid i lokalsamfunnet. I: Almind G, Bentzen N, Bruusgaard D, Hovelius B. Forskning i nordisk allmennmedisin. Oslo: Universitetsforlaget, 1988: 102-8
 58. Tellnes G Forebyggende arbeid, kurativ medisin og sosiale trygder. Utposten 1988; 17: 100-2
 59. Tellnes G Legens sykmeldingspraksis – En epidemiologisk studie relatert til samfunnsmedisin og allmennmedisin. Oslo: Institutt for allmennmedisin, UiO, 1988
 60. Tellnes G Grunnlagsdokument for legers medvirkning i trygdesaker. Oslo: Rikstrygdeverket, Plangruppen, Generell avdeling, 1988
 61. Tellnes G, Svendsen K-OB, Bjerkedal T Sykmeldingsdata som helsetilstandindikator. Sosialdepartementets sammendragsserie 1988; 12
 62. Tellnes G et al Legens og pasientens vurdering av sykmelding i allmennpraksis, og Legers holdning og praksis ved sykemelding i allmennpraksis Sosialdepartementets sammendragsserie 1988; 17
 63. Tellnes G Tapte dager ved sykemelding og varighet av sykemeldingsepisoder. Sosialdepartementets sammendragsserie 1988; 18
 64. Johnsen B, Clementsen PI, Tellnes G Spørsmål om sykepenger og pensjoner i arbeidslivet. Moss: Moss trygdekontor, 1988
 65. Tellnes G Prosjektet «Sykmelding i allmennpraksis». Delrapport nr 1. Oslo: Institutt for allmennmedisin, UiO, 1988
 66. Tellnes G Sykmelding og attføring i bedriften. Oslo: Næringslivets Hovedorganisasjon, 1989
 67. Nylenna M, Tellnes G, Walmann BI, red. Legen og trygden – Et temahefte basert på en trygdemedisinsk artikkelserie i Tidsskrift for Den norske lægeforening høsten 1989. Oslo: Rikstrygdeverket/Den norske lægeforening, 1989
 68. Tellnes G Legenes oppgaver ved sykmelding. Tidsskr Nor Lægeforen 1989; 109: 2439-42
 69. Tellnes G Sickness certification in general practice: a review. Family Practice 1989; 6: 58-65
 70. Tellnes G, Bjerkedal T Epidemiology of sickness certification. Scand J Soc Med 1989; 7: 245-51
 71. Tellnes G, Svendsen K-O B, Bruusgaard D, Bjerkedal T Incidence of sickness certification. Scand J Prim Health Care 1989; 7: 111-7
 72. Tellnes G Duration of episodes of sickness certification. Scand J Prim Health Care 1989; 7: 237-44
 73. Tellnes G Days lost by sickness certification. Scand J Prim Health Care 1989; 7: 245-51
 74. Ryttig KR, Tellnes G, Haegh L, Bøe E, Fagertun H A dietary fibre supplement and weight maintenance after weight reduction. A randomized, double-blind, placebo-controlled long-term trial. Int J Obesity 1989; 13: 165-71
 75. Tellnes G, Edvardsen O, Bjørnsen T, Stensen RV Tverrfaglige samarbeidsorganer i kommunene: basisgrupper. Tidsskr Nor Lægeforen 1989; 109: 1166-9
 76. Dahl E, Tellnes G Prosjektkonsulentenes erfaringer – Fra prosjektet Evaluering av oppfølging av langtidssykmeldte. Oslo: Rikstrygdeverket, Plangruppen, Generell avdeling, 1989
 77. Vigen T, Walmann BI, Tellnes G, Skatteboe E, Narvland R Samarbeidsrådet Dnlf – RTV Oslo: Rikstrygdeverket/Den norske lægeforening, 1989
 78. Krogh C, Tellnes G Samfunnsmedisin og kunstig intelligens. Oslo: Institutt for forebyggende medisin, UiO, 1989
 79. Tellnes G et al Tverrfaglige samarbeidsorganer i kommunene: basisgrupper. Sosialdepartementets sammendragsserie 1989; 6
 80. Tellnes G, Bruusgaard D, Sandvik L Occupational factors in sickness certification. Scand J Prim Health Care 1990; 8: 37-44
 81. Tellnes G, Sandvik L, Moum T Inter-doctor variation in sickness certification. Scand J Prim Health Care 1990; 8: 45-52
 82. Tellnes G Sickness certification – an epidemiological study related to community medicine and general practice (Dissertation). Oslo: University of Oslo, Department of Community Medicine, 1990
 83. Berg JE, Tellnes G, Noreik K, Melsom H Sykmelding II – ordningen. Tidsskr Nor Lægeforen 1990; 110: 1393-7
 84. Brødholt Å, Tellnes G Erfaringer fra basisgruppene: Årsrapporter 1988. Tidsskr Nor Lægeforen 1990; 109: 1398-400
 85. Tellnes G, Ursin H OASE-prosjektet i Oslo. Oslo: Sosialdepartementet, 1990
 86. Tellnes G Helseinformasjon publisert i Ukebladet Hjemmet 1989-1990 (ca 45 artikler). Hjemmet 1990
 87. Lund J, Borgen JK, Hovden J, Høyland TE, Tellnes G, Vaaje T, Hamre B SYNAPS – System for nasjonal personskadestatistikk. Oslo: Skadebyggende forum, 1991
 88. Lund J, Borgen JK, Hovden J, Høyland TE, Tellnes G, Vaaje T, Hamre B SYNAPS – System of National Personal Injury Statistics. Oslo: Forum for the Prevention of Injuries, 1991
 89. Tellnes G Sickness certification: a summary. Scand J Prim Health Care 1991; 9: 143-4
 90. Tellnes G Social Insurance Medicine: – A Challenge to Primary Health Care (leder). Scand J Prim Health Care 1991; 9: 145-6
 91. Tellnes G Sykmelding. Tidsskr Nor Lægeforen 1991; 111: 1153-4
 92. Lundby IH, Pedersen BS, Tellnes G Diagnoser brukt ved sykmelding av gravide. Tidsskr Nor Lægeforen 1991; 111: 2833-6
 93. Landmark KH, Tellnes G, Fagerthun HE, Larsen S Hypertensjonsbehandling med ACE-hemmeren lisinopril. En multi-senterundersøkelse av pasienter med mild til moderat hypertensjon i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1991; 111: 3176-9
 94. Tellnes G, Evensen ÅR Allmennpraktikeren og folketrygden (lærebokkapittel). I: Bentsen BG, Bruusgaard D, Evensen ÅR, Fugelli P, Aaraas. Allmennmedisin. Oslo: Gyldendal, 1991
 95. Tellnes G Kan sykmelding forebygges? I: Abstracts XI Nordiske kongress i sosialmedisin. Geilo, 1991
 96. Berg JE, Tellnes G Arbeidsledighet blant langtidssykmeldte. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 218-21
 97. Berg JE, Tellnes G, Bjerkedal T Hvordan går det med sykmelding II-pasientene? Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 222-5
 98. Brødholt Å, Tellnes G, Berg JE Arbeidet i basisgrupper. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 228-31
 99. Tellnes G Trygdemedisinen i 1990-årene. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 1080-2
 100. Tellnes G, Brage S, Håland EM, Brødholt Å Hvilke symptomer og plager fører til sykmelding? ICPC-koding av pasientenes egne vurderinger i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 1985-8
 101. Brage S, Tellnes G ICPC i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 2656-9
 102. Tellnes G, Mathisen S, Skau I, Thune O, Ulsberg S, Berg JE Hvem er langtidssykmeldt i Norge? Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 2773-8
 103. Tellnes G, Askevold OH, Brødholt Å. Tverrfaglig samarbeid for langtidssykmeldte. Norsk tidsskr arb med 1992; Hefte 4, 13: 222-6
 104. Tellnes G, Melvær E, Askevold OH, Moum T, Mathisen S, Vu THT Kan langtidssykmeldingene bli kortere? Norsk tidsskr arb med 1992; Hefte 5, 13: 312-5
 105. Dahl E, Tellnes G, Melvær E, Berg JE Trygdekontorenes erfaringer med oppfølging av langtidssykmeldte: en kvalitativ studie. Sosial Trygd 1992; 3: 30-35
 106. Brage S, Tellnes G Erfaringer med innføring av ICPC i allmennpraksis. Utposten 1992; 21: 30-31
 107. Tellnes G Tiltak for langtidssykmeldte. Oslo: Gruppe for trygdemedisin, UiO / Rikstrygdeverket, 1992
 108. Tellnes G Skadeforebyggende arbeid. (Lærebokkapittel) I: Bjerkedal T. (red). Forebyggende medisin. Oslo: Gyldendal, 1992
 109. Tellnes G Trygdeetaten som byggherre i attføringsprossesen. Sosial Trygd 1992; 11: 7-8
 110. Tellnes G Evaluering av oppfølging av langtidssykmeldte. Sosialdepartementets sammendragsserie 1992; 22
 111. Tellnes G, Ursin H OASE-rapport – Operasjonalisering av sykdomsbegrepet: Evalueringsprosjekt. UiO/UiB, 1992
 112. Tellnes G Skader og arbeidsulykker blant fiskere og fiskebruksarbeidere. Værøy: Værøy Helseråd, 1992
 113. Tellnes G, Jenssen A VÆRØYPOSTEN – et forsøk på helseopplysning i lokalsamfunnet. Værøy: Værøy legekontor, 1992
 114. Tellnes G Skader og skadeforebyggende arbeid i en kommune. Utposten 1992; 12: 22-5
 115. Tellnes G Innleggelse for familiebehandling: spørsmål om sykepenger. Utposten 1992; 13: 185
 116. Tellnes G Almenpraksis – tema med variasjoner. Utposten 1992; 15: 51
 117. Tellnes G Refusjon av kreftmedisin. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 108: 1813
 118. Tellnes G Regler for sykmelding. Medisinsk Informasjon 1992; 1: 4-5
 119. Tellnes G Trygdemedisinsk informasjonsperm til behandlende leger. Trygd(t) og Godt 1992; 1: 6
 120. Tellnes G Nytt om diagnosekoding. Trygd(t) og Godt 1992; 2: 10
 121. Tellnes G Social insurance medicine and the doctor’s role in Norway. BAMS Weekly Bulletin 1992; 11: 2-5
 122. Tellnes G Årsrapport 1991. Oslo: Gruppe for trygdemedisin, UiO, 1992
 123. Tellnes G Aktiv attføring bør prioriteres. Søkelys på arbeidsmarkedet 1993; 10: 23-30
 124. Ursin H, Endresen IM, Svebak S, Tellnes G, Mykletun R Muscle pain and coping with working life in Norway: a review. Work & stress 1993; 7: 247-58
 125. Tellnes G OASE-prosjektet. Rapport oktober. Oslo: Gruppe for trygdemedisin, UiO, 1993
 126. Tellnes G, Bruusgaard D Årsrapport 1992. Oslo: Gruppe for trygdemedisin, UiO, 1993
 127. Buan M, Leira HL, Tellnes G Forord. I: Lov om yrkesskadeforsikring. Oslo: Gruppe for trygdemedisin, Uio og Yrkesmedisinski avd. ved Regionsykehuset i Trondheim og Orkla AS, 1993: 4-5
 128. Larsen BA, Førde OH, Tellnes G Legens kontrollfunksjon ved sykmelding. Tidsskr Nor Lægeforen 1994; 114: 1442-4
 129. Tellnes G (red.) Trygdemedisinsk håndbok 1994. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1994
 130. Tellnes G Friluftsliv i behandlingen av langtidssykmeldte. Fysisk aktivitet og friluftsliv som metode for å øke arbeidskapasitet og livskvalitet. I: Friluftsliv: Effekter og goder. DN-notat 1994–7. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning, 1994
 131. Tellnes G, Øydne S, Bjørke W, Mathisen S, Paulsen K, Askim SN, Sandvik L Evaluering av trygdekontorenes arbeid med sykepengetilfeller våren 1993. Rapport nr. 2/94. Oslo: Rikstrygdeverket, 1994
 132. Tellnes G (red.) NaKuHel 2000 – Prospekt for etablering av et nasjonalt senter for helhetstenkning og kreativitet innen natur, kultur og helse. Oslo: Gruppe for trygdemedisin, UiO, 1994
 133. Tellnes G, Ulsberg S Ny ICPC-kortversjon fra Rikstrygdeverket. Tidsskr Nor Lægeforen 1994; 114: 1859
 134. Tellnes G, Skolbakken J-A Kurs i trygdemedisin for turnuskandidater. Oslo: Gruppe for trygdemedisin og Psykologisk institutt, UiO, 1994
 135. Tellnes G, Bruusgaard D, Ihlen AG Årsrapport 1993. Oslo: Gruppe for trygdemedisin, UiO, 1994
 136. Nygård JF, Tellnes G Arbeidsmiljø, helse og trafikksikkerhet blant yrkessjåfører, delrapport 1: Basisregistrering. Oslo: Gruppe for trygdemedisin, UiO, 1994
 137. Brage S, Haldorsen EMH, Johannessen TS, Ursin H, Tellnes G Assessment of sickness certification and concepts of muskuloskeletal disease and illness. Scand J Prim Health Care 1995; 13: 1988-96
 138. Brage S, Haldorsen EMH, Johannessen TS, Ursin H, Tellnes G The use of case histories to explore concepts of disease, illness and sickness certification. Family Practice 1995; 12 (1): 75-83
 139. Lien L, Tellnes G, Nygård JF, Mowé G Omfang og utvikling av yrkesskader ved sykmelding. En analyse av godkjente yrkesskader blant langtidssykmeldinger fra 1989 til 1993. RTV-rapport 5/95. Oslo: Rikstrygdeverket, 1995
 140. Mowé G, Tellnes G, Andersen A Malignt pleuralt mesoteliom i Norge 1960-92. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 706-9
 141. Mowé G, Tellnes G Evaluation of the expected preventive effect of the new Occupational Injury Insurance Act in Norway. I: Finnish Institute of occupational health, red. From research to Prevention. Helsinki: National Institute of Occupational Health, 1995: 142-45
 142. Tellnes G Aktiv rehabilitering Kan natur-, kultur- og helseaktiviteter supplere medisinsk behandling og yrkesrettet attføring? Attføring og Arbeid 1995; 15 (2): 4-6
 143. Tellnes G Helhetstenkning og kreativitet innen natur, kultur og helse – en utfordring for primærhelsetjenesten? Utposten 1995; 24: 128-30
 144. Tellnes G Samspillet mellom natur, kultur og helse – ny aktualitet for sykepleien? Klinisk sygepleje 1995; 9 (4): 179-82
 145. Reiso H, Nygård JF, Tellnes G Beslutningskriterier ved sykmelding. Pilotprosjekt 1994–95. Oslo: Gruppe for trygdemedisin, UiO og Fylkestrygdekontoret i Aust-Agder, 1995
 146. Tellnes G Kan park- og idrettsanlegg brukes til å fremme helhetstenkning og kreativitet innenfor natur, kultur og helse? Rapport fra den 19. Landskonferansen om park-, idretts- og friluftsanlegg. Sandnes, 1995: 3-7
 147. Tellnes G Friluftsliv som et ledd i helhetstenkning og kreativitet innenfor natur, kultur og helse. DN-notat 1995-11. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning, 1995
 148. Tellnes G, Bruusgaard D, Tønder GE Årsrapport 1994. Rapport 95:1. Oslo: Gruppe for trygdemedisin, UiO, 1995
 149. Brage S, Bentsen B, Bjerkedal T, Nygård JF, Tellnes G.  ICPC as a standard classification in Norway. Family Practice 1996; 13 (4): 391-396
 150. Haldorsen EMH, Brage S, Johannessen TS, Tellnes G, Ursin H Musculoskeletal Pain: Concepts of Disease, Illness and Sickness Certification in Health Professionals in Norway. Scandinavian Journal of Rheumatology 1996; 25: 224-32
 151. Lien L, Nygård J, Tellnes G Forekomst og utvikling av psykiatrisk sykelighet blant langtidssykmeldte i perioden 1989 til 1991. Rapport 96:2. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1996
 152. Tellnes G, Nygård JF, Sandvik L Insidens av langtidssykmeldinger 1989–1993. RTV-rapport 2/96. Oslo: Rikstrygdeverket, 1996
 153. Tellnes G Integration of Nature-Culture-Health as a method of prevention and rehabilitation. I: Culture and Health. Report from the Interational Conference on Culture and Health. UNESCO. Oslo: The Norwegian National Committee of the World Decade for Cultural Development, 1996: 165-9
 154. Tellnes G, Larsen Ø Epidemiologi og forebyggende helsearbeid. Festskrift i anledning av Tor Bjerkedals 70-årsdag. Oslo: Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, UiO, 1996
 155. Tellnes G Trygdemedisinen i et historisk perspektiv. I: Tellnes G, Bruusgaard D. (red.) Trygdemedisinsk forskning mot år 2000. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1996: 24-35
 156. Tellnes G 70-årsjubilanten Tor Bjerkedals faglige og vitenskaplige arbeid gjennom 40 år. I: Tellnes G, Bruusgaard D, red. Epidemiologi og forebyggende helsearbeid. Oslo: Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, UiO, 1996: 8-11
 157. Brage S, Tellnes G, Nygård JF Incidence of sickness absence caused by disorders and injuries in the musculoskeletal system. I: Abstracts European Public Health Assosiation, Annual Meeting. London, 1996: 107
 158. Brage S, Tellnes G, Nygård JF Incidence of sickness absence caused by disorders and injuries in the musculoskeletal system. I: Abstracts European Public Health Association, Annual Meeting. London, 1996: 107
 159. Lien L, Nygård JF, Tellnes G The duration of sickness absence due to occupational injuries. I: Abstracts European Public Health Association, Annual Meeting. London, 1996: 150
 160. Brage S, Tellnes G, Nygård JF Incidence of sickness absence caused by disorders and injuries in the musculoskeletal system. I: Abstracts European Public Health Association, Annual Meeting. London, 1996: 107
 161. Lien L, Nygård JF, Tellnes G The duration of sickness absence due to occupational injuries. I: Abstracts European Public Health Association, Annual Meeting. London, 1996: 150
 162. Tellnes G, Nygård JF, Sandvik L Changes in incidence of long-term sickness absence in Norway fram 1989 to 1995. I: Abstracts European Public Health Association, Annual Meeting. London, 1996: 79
 163. Lien L, Nygård JF, Tellnes G Incidence and prevalence of psychiatric diagnosis among persons long-term certified sick in Norway, 1989–1991. Abstract 1996
 164. Tellnes G, Bruusgaard D. (red.) Trygdemedisinsk forskning mot år 2000. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1996
 165. Tellnes G, Bruusgaard D, Tønder GE Årsrapport 1995. Rapport 96:1. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1996
 166. Lien L, Nygård JF, Tellnes G Varighet av langtidssykmeldinger med og uten godkjent yrkessakde/yrkessykdom 1989–93. RTV-rapport 1/97. Oslo: Rikstrygdeverket, 1997
 167. Mowé G, Nygård JF, Tellnes G Søkelys på yrkesskadeforsikringen. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1997
 168. Lien L, Nygård JF, Mowe G, Tellnes G Yrkesskader og langtidssykmeldinger i perioden 1989–93. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1774-8
 169. Nygård JF, Brage S, Tellnes G Sykefravær og trafikkulykker blant yrkessjåfører. Rapport 97:7. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1997
 170. Tellnes G Mennesket i arbeid, fritid og nærmiljø: Hvordan ta vare på helse, miljø og livskvalitet? Rapport fra den 5 Nordiska Folkohälsokongressen 8–10 september 1997. Helsinki: Folkhälsan, 1997: 63-64
 171. Tellnes G, Berge KB Organisasjon og strategiplan for perioden 1998–2001. Nasjonalt senter for Natur-Kultur-Helse. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1997
 172. Hensing G, Brage S, Nygård JF, Sandanger I, Tellnes G Kjønnsforskjeller i sykefravær for psykiske lidelser i Norge 1994. Rapport 97:9. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1997
 173. Tellnes G, Bruusgaard D, Tønder GE Årsrapport 1996. Rapport 97:1. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1997
 174. Brage S, Holm S, Thune O, Nygård JF, Sandanger I, Tellnes G Diagnoseendring ved sykmelding. RTV-rapport 1/98. Oslo: Rikstrygdeverket, 1998
 175. Brage S, Nygård JF, Tellnes G Langtidssykmeldinger i Norge 1989-94. Rapport 98:4. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1998
 176. Brage S, Nygård JF, Tellnes G The gender gap in musculoskeletal-related long term sickness absence in Norway. Scand J Soc Med 1998; 26: 34-43
 177. Nygård JF, Mowe G, Sandanger I, Brage S, Reiso H, Tellnes G Trygdekontorenes oppfølgning av sykmeldte. Rapport 98:3. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1998
 178. Reiso H, Nygård JF, Brage S, Tellnes G Arbeidsevne og sykmelding. Forslag til endringer av sykmeldingsattest IA og II. Rapport 98:2. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1998
 179. Sandanger I, Nygård JF, Brage S, Tellnes G Kjønnsforskjeller i sosial støtte og sosialt nettverk i privatliv og arbeid. Relasjon til psykiske helseproblemer. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1998
 180. Tellnes G, Berge KB, Hauge LS Natur-Kultur-Helse-aktiviteter i Akershus. Rapport fra et tverrsektoriellt modellforsøk i Asker basert på helsefremmende arbeid, forebygging og helhetlig rehabilitering. Asker/Oslo: Nasjonalt senter for Natur-Kultur-Helse og Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, UiO 1998
 181. Tellnes G Kan natur- og kulturaktiviteter gi oss bedre helse, miljø og livskvalitet? SOHO-posten 1998; 3: 1:12-3
 182. Tellnes G Olav Midtun (Minneord). 02.01.98 Bergens Tidende, 1998
 183. Tellnes G Samspillet Natur-Kultur-Helse. «Tanker om hvordan vi alle kan få et rikt og meningsfullt liv». (Bilag) Bergens Tidende, 1998: 8-30
 184. Tellnes G Jon Dale. (Nekrolog) Aftenposten og Tidsskrift Nor Lægefor 1998
 185. Reiso H, Nygård JF, Tellnes G Delrapport III «Arbeidsevne og varighet av sykmeldinger». Oslo/Arendal: Seksjon for trygdmedisin, UiO og Fylkestrygdekontoret i Aust-Agder, 1998
 186. Sandanger I, Nygård JF, Brage S, Tellnes G Psykiske helseproblemer, sykelighet, sykefravær og arbeidsmiljø. Variasjon mellom kvinner og menn. Sluttrapport. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1999
 187. Brage S, Sandanger I, Nygård JF, Tellnes G Kjønnsulikheter ved sykefravær i Norge. Sluttrapport. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1999
 188. Sandanger I, Nygård JF, Brage S, Tellnes G Psykiske helseproblemer og livsstil. Delrapport. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1999
 189. Sandanger I, Nygård JF, Brage S, Tellnes G Psykiske helseproblemer og kjønn. Oslo: Seksjon for trygdemedisin, UiO, 1999
 190. Abrahamsen R, Tellnes G, Kolstad N, Sørbrøden Ø, Lærum E Utdanning, formidling forskning om samspillet Natur-Kultur-Helse. Rapport fra NaKuHel-workshop 9-10. april 1999 på Sem i Asker. Asker: Stiftelsen NaKuHel, 1999
 191. Reiso H, Nygård JF, Brage S, Gulbrandsen P, Tellnes G Work ability assessed by patients and their GPs in new episodes of sickness certification. Family Practice 2000; 17: 139-144
 192. Hensing G, Brage S, Nygård J, Sandanger S, Tellnes G Sickness absence with psychiatric disorders – an increased risk for marginalisation among men? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2000; 35: 335-340
 193. Saelan H, Allebeck P, Magnusson G, Suominen S, Tellnes G New name, new format, new editors – Our thanks to the outgoing team. Scand J Public Health 2000; 28: 1
 194. Fjeld T, Levy F, Sandvik L, Tellnes G May foliage plants and full spectrum fluorescent light affect health and discomfort among pupils, as well as air quality in classrooms? Report from a Norwegian intervention study. Helsinki: Healthy Buildings, 2000
 195. Tellnes G Kan natur og kultur gi bedre helse? Æsculap 2000; 2: 38-39
 196. Tellnes G Dag Bruusgaard – Allmennlege og forsker i 35 år. I: Eriksen W, Brage S, red. «Korsryggsmerter – en samfunnsmedisinsk og allmennmedisinsk utfordring» Festskrift til Dag Bruusgaard. Oslo: Unipub forlag, 2000
 197. Tellnes G 17.mars 2000 – en milepæl? Http://www.legeforeningen.no/Dagbok , 2000
 198. Tellnes G Friluftsliv for helse og livskvalitet. Anne Fogt. Eventyret som aldri tar slutt – natur, helse og livsglede. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120
 199. Tellnes G The Characteristics of Sustainable Lifestyles. Abstract. 6th World Congress on Environmental Health. Oslo, 2000
 200. Sandanger, Nygård JF, Brage S, Tellnes G Relation between health problems and sickness absence: gender and age differences. A comparison of low-back pain, psychiatric disorders, and injuries. Scand J Public Health 2000; 28: 244-252
 201. Reiso H, Nygård JF, Brage S, Gulbrandsen P, Tellnes G Work ability and duration of certified sickness absence. Scand J Public Health 2001; 29: 218-225
 202. Tellnes G Natur- og kulturopplevelser gir styrke. Kronikk 04.04.01 Bergens Tidende, 2001: 33
 203. Tellnes G Samspillet Natur-Kultur-Helse. Mastergradsoppgave. Oslo: Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, UiO, 2002
 204. Tellnes G Samspillet NATUR-KULTUR-HELSE. Mastergradsoppgave. Seksjon for helseadministrasjon, IAS, 2002: 95
 205. Tellnes G Tanker om fremtidens trygdemedisin. I: Hanch-Hansen, T. (ed.): Mellom pasient og samfunn. Norsk trygdemedisinsk forening 50 år 1952-2002 Oslo: Norsk trygdemedisinsk forening, 2002: 126-129
 206. Tellnes G Tanker om fremtidens trygdemedisin. I: Mellom pasient og samfunn. Norsk trygdemedisinsk forening 50 år 1952-2002, Oslo 2002: 126-129
 207. Tellnes G, Hjortdahl P Doktor på Værøy og Røst. I: Bjørndal A, Nylenna M (red.) Med makten i sitt ord. Oslo: Unipub forlag, 2003: 17-14
 208. Reiso H, Nygård JF, Gulbrandsen P, Brage S, Tellnes G To ask the right question at the right time: When is the patient’s self-assessed work ability most accurate as a predictor of the remaining duration of certified sickness absence? Norwegian Journal of Epidemiology 2003; 13 (2): 297-302
 209. Tellnes G Legen og trygden. Bokanmeldelse: Mæland JG: Veileder i trygdemedisin 2003. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3433
 210. Tellnes G Samspillet Natur – Kultur – Helse. Oslo: Unipub forlag, 2003
 211. Tellnes G Public health and the way forward. I: Kirch W (red.): Public Health in Europe. Heidelberg: Springer-Verlag, 2003: 41-45
 212. Tellnes G Samspillet natur-kultur-helse ved forebygging i lokalsamfunnet. I: Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M (red.): Helse for de mange. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003: 541-552
 213. Tellnes G Resept for et sunnere Norge – hva er legenes rolle? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 510
 214. Tellnes G Årsrapport 2002. Oslo: Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO, 2003
 215. Tellnes G Legen og trygden. Bokanmeldelse: Mæland JG: Veileder i trygdemedisin 2003. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3433
 216. Tellnes G Resept for et sunnere Norge – Hva er legens rolle? Tidsskr Nor Lægeforen 2003: 510
 217. Tellnes G Samspillet Natur-Kultur-Helse ved forebygging i lokalsamfunnet. I: Helse for de mange. Samfunnsmedisin i Norge 2003: 541-552
 218. Tellnes G Årsrapport 2003. Oslo: Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO, 2004
 219. Karabeg D, Tellnes G, Karabeg A NaCuHeal information design in public health: Synthetic research models of the Nature-Culture-Health Interplay. Michael 2004; 1 (3): 247-251
 220. Elvsåshagen H, Abdelnoor M, Tellnes G Fear of activity and Musculoskeletal Sickness Absence. In: 12th EUPHA conference. Urbanisation and Health. Abstract Supplement Oxford University Press, 2004; 109
 221. Tellnes G The community approach to public health. Michael 2004; 1 (3): 206-211
 222. Tellnes G Programme for the 12th EUPHA-conference. Oslo, 2004
 223. Tellnes G Public Health Challenges in the 21st Century. In: Medicine & Health – Course Catalogue 2005. Wien: Going International, 2004: 146-148
 224. Tellnes G Urbanisation and Health: New Challenges to Health Promotion and Prevention. European Journal of Public Health 2004; 14(4): 3-7
 225. Tellnes G Urbanisering på helsa løs. Kronikk 07.11.04 Aftenposten 2004: 9
 226. Tellnes G Urbanisering på helsen løs. Kronikk. Dagens Medisin 2004; 18: 22
 227. Tellnes G Welcome. In: Programme for the 12th EUPHA-Conference. NFSH / EUPHA 2004: 4
 228. Tellnes G Årsrapport 2003 – Seksjon for arbeids- og trygdemedisin og Gruppe for medisinsk historie. Oslo: Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, UiO, 2004
 229. Tellnes G, Lund J, Sandvik L, Ytterstad B Long-term effects of community based injury prevention. I: 12th EUPHA conference. Urbanisation and Health. Abstract Supplement Oxford University Press 2004: 87
 230. Tellnes G, Ricciardi W, Paget DZ 12th EUPHA conference. Urbanisation and Health. Abstract Supplement. Oxford University Press, 2004
 231. Batt-Rawden K B, Tellnes G Nature-culture-health activities as a method of rehabilitation: an evaluation of participant’s health, quality of life and function. Int J Rehabiltation Research 2005; 28: 175-180
 232. Batt-Rawden K B, Tellnes G Music and Health Promotion. A case study. In: Tellnes G. ed. Urbanisation and Health Oslo: Oslo Academic Press, 2005: 151-160
 233. Holmboe-Ottesen G, Tellnes G Urbanisation and Public Health Challenges in Europe. In: Tellnes G, ed. Urbanisation and Health Oslo: Oslo Academic Press, 2005: 15-26
 234. Noack H, Tellnes G, Zeegers Paget D (eds) Promoting the public’s health: reorienting health polities, linking health promotion and health care. Eur J Public Health 2005; Suppl 1
 235. Paget DZ, RicRicciardi W, Tellnes G, Delnoy D, McCarthy M Ten statements on the future of publich health in Europe. In: Tellnes G, ed. Urbanisation and Health Oslo: Oslo Academic Press, 2005: 317-324
 236. Tellnes G (ed) Urbanisation and Health: New Challenges to Health Promotion and Prevention. Oslo: Oslo Academic Press, 2005
 237. Tellnes G Urbanization and European Public Health Challenges. In: Sprenger M (ed) Public Health in Österreich und Europa. Lengerich, Deutchland: Pabst Science Publishers, 2005
 238. Tellnes G EUPHA in 2005. In: Abstracs for the 13th Annual EUPHA Meeting. Eur J Public Health 2005; 15 (Supp 1): 2
 239. Tellnes G President’s column. Eur J Public Health 2005; 15 (1): 107
 240. Tellnes G The tsunamis put injuries prevention on the public health agenda. (President’s column) Eur J Public Health 2005; 15 (2): 219
 241. Tellnes G Health Promotion in the local communities. (President’s column) Eur J Public Health 2005; 15 (3): 331. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/cki147
 242. Tellnes G Violence and Injury Prevention: A Public Health Perspective. (President’s column) Eur J Public Health 2005; 15 (4): 438
 243. Tellnes G Positive and negative public health effects of urbanisation. (President’s column) Eur J Public Health 2005; 15 (5): 552
 244. Tellnes G EUPHA is growing. (President’s column) Eur J Public Health 2005; 15 (6): 670
 245. Tellnes G Trygderegler for leger. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125 (16): 2239
 246. Tellnes G (red) Årsrapport 2004 – Seksjon for arbeids- og trygdemedisin og Gruppe for medisinsk historie. Oslo: Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, UiO, 2005
 247. Tellnes G Editorial summary. In: Tellnes G (ed) Urbanisation and Health. Oslo: Oslo University Press, 2005: 11-14
 248. Tellnes T, Lund J, Sandvik L, Klouman E, Ytterstad B Long-term effects of community based injury prevention on the island Verøy in Norway: A 20-year follow up. Scand J Public Health 2006; 34: 312-319
 249. Tellnes G Doktorseilas i «De tusen øers land». I: Allmennmedisinske spor. Fra Utrøst til Soria Moria. Festskrift til Per O. Hjortdahl, 60 år. Oslo: Unipub forlag, 2006: 139-147
 250. Tellnes G, Andresen ET. Legal aspects of prevention in Norway. Int J Public Health Policy 2006; 27: 366-375.
 251. Tellnes G Health promotion through community building. In: Promoting the Public’s Health. EUPHA 2005 Conference Book. Hamburg: Verlag für Gesundheitsförderung 2006 2006: 123-127
 252. Tellnes G Nature-Culture-Health as a Holistic Model. In: Lee YT, Kofler W, Khalilow E. Science Without Borders. Volume 2, 2005/2006. Innsbruck: International Academy of Science 2006
 253. Flotve R, Larsen Ø, Tellnes G (red.) Kunst, natur og livskvalitet. Oslo: Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo 2006
 254. Tellnes G Kunst og natur langs veien til det gode liv. I: Kunst, natur og livskvalitet. Oslo: Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo 2006: 9-15
 255. Tellnes G Roald Tellnes liv i kunsten. I: Kunst, natur og livskvalitet. Oslo: Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo 2006: 109-117
 256. Tellnes G Kunsten å la seg inspirere. I: Kunst, natur og livskvalitet. Oslo: Nature-Culture-Health International og Universitetet i Oslo 2006: 7
 257. Tellnes G Gir kultur bedre helse og økt livskvalitet? Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127 (24): 3296
 258. Tellnes G Salutogenese – hva er det? Michael 2007; 4 (2): 144-149
 259. Tellnes G Sustainable Nature-Culture-Health Interplay. In: Proceedings: International Conference on Environment: Survival and Sustainability. International Academy of Science – Health & Ecology. Near East University, Nicosia 2007: 769-770
 260. Lund J, Tellnes G Community based injury prevention.In: Kofler W. (ed) Natural cataclysms and global problems of the modern civilization. Special edition of translations of the International Academy of Science H&E. International Academy of Science H&E. Baku-Innsbruck, 2007: 101-104
 261. Tellnes G, Lund J.  Injury prevention and safety promotion in a local community – 20 years experience from Norway.  Abstract in Russian. Vestnik Mazdunarodnoj Academii nau, Russkaa sekcia (Herald of the International Academy of Sciences, Russian Section), 2007; 2: 12-15
 262. Tellnes G Trygderegler for leger. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 484
 263. Tellnes G, Claussen B (red) Årsrapport 2007 – Seksjon for arbeids- og trygdemedisin og Gruppe for medisinsk historie. Oslo: Institutt for allmenn- og samfunnsfmedisin, UiO, 2008
 264. Tellnes G Samspillet Natur-Kultur-Helse i et medisinsk-historisk perspektiv. Michael 2008; 5 (3): 264-276