Årsrapport 2010

 

 Seksjon for sosialmedisin og trygdemedisin, UiO

  * Gruppe for trygdemedisin 20 år: 1991-2011 * 

 

 Se hele Årsrapporten

____________________________________       

Forord

Litt historikk: Gruppe for trygdemedisin ble etablert ved UiO ved hjelp av midler fra Sosialdepartementet. Et åpningsseminar, der mange miljøer var representert, ble holdt på UiO 18. juni 1991. Myndighetene ønsket å styrke den trygdemedisinske forskningen og undervisningen. Ved hjelp av eksternt finansierte prosjekter vokste gruppen raskt til 20-30 personer. Publikasjonsraten ble også raskt stigende. En internasjonal evalueringsgruppe har gitt god vurdering av vår virksomhet.

 

I de årene ”Gruppe for trygdemedisin” har eksistert ved UiO, har 25 doktorander fullført sine avhandlinger hos oss. Vi har bl.a. drevet forskning på områdene sykmelding, funksjonsvurdering, arbeidsevnevurdering og arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Dessuten har vi prosjekter innenfor områdene forebygging av uførhet, marginaliserte og utsatte grupper, sosiale ulikheter i helse, muskelskjelettsykdommer, skader og samspillet Natur-Kultur-Helse (NaKuHel).

 

Seksjonens undervisningsansvar, i grunnutdanningen og i videre- og etterutdanningen har omfattet blant annet legens rolle innenfor trygdemedisin, sosialmedisin og arbeidsliv. Undervisningen er lagt opp slik at den skal være relevant og motiveren studentene til å gjøre en høystandard jobb i sitt legearbeid på disse områdene. Medisinerstudentenes evaluering og tilbakemelding på denne undervisningen har vært overveiende positiv. Seksjonen har dessuten hatt ansvar for trygdemedisinsk kurs for kiropraktorer og manuellterapeuter, og vært involvert i kurset for ”utenlandsmedisinere” som ønsker å jobbe i Norge. Studentene gir stadig god evaluering av den trygdemedisinske undervisningen.

 

I løpet av 2010 har det skjedd en omorganisering av Det medisinske fakultet som nå består av kun tre institutter, dvs. Institutt for helse og samfunn (HELSAM), Institutt for klinisk medisin, og Institutt for basalmedisin. Seksjon for sosialmedisin og trygdemedisin har i 2010 vært et eget kostnadsted underlagt Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin ved HELSAM.

 

Fra 2010 opphørte bevilgningen fra  Arbeidsdepartementet. Det er nå behov for å vurdere fagets fremtid. Et aktuelt spørsmål er: Bør trygdemedisinen videreutvikles til å bli en mer salutogen velferdsmedisin?, Se side 26.

 

Fra 2011, dvs. det året UiO fyller 200 år vil vår 20 år gamle Gruppe for trygdemedisin fortsette som en forskningsgruppe. Men vi er nå blitt en del av det nye kostnadstedet Avdeling for samfunnsmedisin som er en av seks avdelinger ved Institutt for helse og samfunn.

 

Spesielt vil vi nevne at professor Per Fugelli ble tildelt Karl Evang-prisen 2010 for sin brede innsats for norsk folkehelse.

 

I Årsrapport 2010 er det også tatt med publikasjoner i 2011 som ble akseptert før 1. juni.

 

 

 

Oslo, 18. juni 2011                            

                                                                Gunnar Tellnes

                                                                   Seksjonsleder