Publications 2009

1. Tellnes G.  How can nature and culture promote health? Scand J Public Health 2009; 37: 559-561. Editorial.

2. Elvsåshagen H, recipe Tellnes G, store Abdelnoor M.  Gir tidlig vurdering og behandling hos spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering reduksjon i langtidsfravær hos sykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer? Norsk Epidemiologi 2009; 19: 219 – 22.

3. Tellnes G. The Nature-Culture-Health Interplay. Vestnik Mazdunarodnoj Academiinau, Russkaa sekcia (Herald of the International Academy of Sciences, Russian Section) Special Issue, 2009. ISSN 1819-5733.

4. Tellnes G.  Et liv i medisinens randsoner. Michael 2009; 6: 530-35.

5. Tellnes G. PREFACE. In: Tellnes G, Furuberg M. (Eds). Ecology and forests for public health. Book of Abstracts for the conference 18th -20th September 2009 at Soria Moria Hotel and Conference Centre, Oslo Norway. Oslo: University of Oslo, Institute of General Practice and Comminity Medicine, 2009.

6. Tellnes G. Samspillet Natur-Kultur-Helse, en fiks og enkel forretningsidé? Bygdeposten 23. april 2009.

7. Tellnes G. Sykefravær er ikke sykdom. Dagsavisen 21. oktober 2009, s. 5.

8. Tellnes G (red). Årsrapport 2008 – Seksjon for sosialmedisin. Oslo: Institutt for allmenn- og samfunnsfmedisin, UiO, 2009.